Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken), Såpkullen, del 2

Detaljplan för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping, del 2

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning av staden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2007.

Detta uppdrag ska samordnas med planarbete för detaljplan för Såpkullen 1:2 med närområde (även kallad Konstgräsplanen).

Detaljplan för Såpkullen 1:2 med närområde

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd 18 juni - 28 augusti 2009. Efter samrådet gjordes större förändringar i planförslaget. Därför hölls ett nytt samråd 19 oktober - 30 november 2011.

2012 blev planområdet uppdelat i två delar. Del 1 har vunnit laga kraft den 19 juli 2013. Del 2, där endast fastigheten Såpkullen 1:6 (även kallad Berget) återstår att planeras, kommer att samordnas med Såpkullen 1:2 med närområde

Samrådshandlingar 2011:
PlankartaPDF (pdf, 195.9 kB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 140.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 898.7 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 105.8 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 113.7 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 2 MB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Del 2, fastigheten Såpkullen 1:6 (även kallad Berget), ska samordnas med detaljplanen för del av Såpkullen 1:2 med närområde.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Mer information

2012 blev planområdet uppdelat i två delar. Del 1 har vunnit laga kraft.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program för delar av fastigheterna Såpkullen 1:1 och 1:2 (Skarphagsleden och Idrottsparken) inom Såpkullen i Norrköping

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.