Sankt Johannes 4:79, Tingstad

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:127 med närområde inom Tingstad i Norrköpings kommun

Ett rött trähus med vita knutar. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten på fastigheten.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

1 februari - 1 mars 2013
Granskning (enkelt planförfarande)
Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 27 december 2013 - 14 januari 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen ska antas i stadsplaneringsnämnden.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 26 februari 2014, § 48, antagit detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:127 med närområde inom Tingstad i Norrköpings kommun, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 11 mars 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 2 april 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar med laga kraft

PlankartaPDF (pdf, 776.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 874.2 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 474.7 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 530.6 kB)

Kontakt