Sankt Johannes 4:6, Tingstad

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:6 inom Tingstad i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra friliggande en- eller tvåbostadshus.

Planbesked

Den 14 maj 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 7 april 2020.

Samråd

Samrådstiden var den 9 september - 21 oktober 2020.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 20 januari - 10 februari 2021.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 16 mars 2021, § 54.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 april 2021.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 291.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 269.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 308.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 279.3 kB)

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.