Sankt Johannes 4:6, Ensjön

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:6 inom Ensjön i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig bebyggelse samt möjliggöra för garage.

Den 14 maj 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se