Sankt Johannes 2:1 (Södra Vrinnevi, Björkalund)

Detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp i Norrköping

Några träd strå vid kanten av en hage.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att planera för bostadsbebyggelse i ett natur- och stadsnära läge. Stor vikt har lagts på att anpassa området efter de natur och kulturvärden som finns i området.

Utställning

Detaljplanen har varit utställd under tiden 2 - 30 maj 2011.

Laga kraft

Detaljplan för Sankt Johannes 2:1 med närområde (Södra Vrinnevi) inom Vrinnevi och Kårtorp i Norrköping har blivit godkänd (antagandeprövad) på stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) möte den 12 juni 2012.

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 24 september, § 141, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2012.

Beslutet har vunnit laga kraft den 25 oktober 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta detaljplanering.

Vad händer nu?

Detaljplanen för norra delen har vunnit laga kraft (se illustration nedan). För den södra delen behövs ytterligare underlag gällande bland annat arkeologi innan planarbetet kan fortsätta.

Just nu pågår arbete med projektering och utbyggnad av vägnätet.

Mer information om bostäder och tomter

Björkalund

En karta över området.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 3.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 687.7 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 821 kB)
SkötselplanPDF (pdf, 569 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping