Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken), Haga

Detaljplan för del av fastigheten Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken) med närområde inom Haga i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Sandbyhov och närliggande områden med en blandad bebyggelse, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden, torg och tydliga stråk.

Stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats vidare till mark- och miljödomstolen.

  • Den 18 juli 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa ett överklagande och avslå överklagandet i övrigt. Sista dag för överklagande av beslutet är den 8 augusti 2018.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Sandbyhov.

Program för Sandbyhov

Utredningar

Läs utredningarna under Sandbyhov 30 (södra), Haga.


Utveckling av Sandbyhov

Utvecklingsarbetet har delats in i tre etapper. Detaljplanen för den första etappen, som omfattar ett äldreboende i Sandbyhovs norra del, Sandbyhov 30 (norra), vann laga kraft 2015. Uppförande av äldreboendet är klart.

Den andra etappen omfattar resterande del av Sandbyhov. Etapp 2 har i sin tur
delats in i två områden som planläggs parallellt. De södra markområdena utgör
etapp 2A, Sandbyhov 30 (södra). Denna detaljplan har vunnit laga kraft den 27 mars 2018. Utbyggnad av södra delen pågår under 2018-2022. Etapp 2B omfattar markområden i Sandbyhovs mitt, Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken). Utveckling av etapp 2B kan påbörjas först efter att nya kommunala gator har byggts ut och byggnad för centrumverksamhet har uppförts i etapp 2A.

Sandbyhov 30 utveckling

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se