Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken), Haga

Detaljplan för del av fastigheten Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken) med närområde inom Haga i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Sandbyhov och närliggande områden med en blandad bebyggelse, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden, torg och tydliga stråk.

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 20 mars 2018.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 7.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 153 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 871.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 971 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Sandbyhov.

Program för Sandbyhov

Utredningar

Läs utredningarna under Sandbyhov 30 (södra), Haga.


Utveckling av Sandbyhov

Utvecklingsarbetet har delats in i tre etapper. Detaljplanen för den första etappen, som omfattar ett äldreboende i Sandbyhovs norra del, Sandbyhov 30 (norra), vann laga kraft 2015. Uppförande av äldreboendet pågår.

Den andra etappen omfattar resterande del av Sandbyhov. Etapp 2 har i sin tur
delats in i två områden som planläggs parallellt. De södra markområdena utgör
etapp 2A, Sandbyhov 30 (södra). Etapp 2B omfattar markområden i Sandbyhovs mitt, Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken). Utveckling av etapp 2B kan ske först efter att etapp 2A har genomförts.

 

Sandbyhov 30 utveckling

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se