Sandbyhov 30 (södra), Haga

Detaljplan för del av fastigheten Sandbyhov 30 (södra) med närområde inom Haga i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Sandbyhov och närliggande områden med en blandad bebyggelse, stadsmässiga trafiklösningar och tillgängliga grönområden, torg och tydliga stråk.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 26 februari 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 15 februari - 29 mars 2017.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Efter samråd har en del av planområdet för detaljplanen Sandbyhov 30 (södra) brutits loss och skapat en ny detaljplan, Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken). Detta för att utreda frågor i den utbrutna delen av planområdet som inte berör det södra området av detaljplanen. Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken) drivs i en egen process parallellt med planläggning av Sandbyhov 30 (södra).

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 18 september - 9 oktober 2017.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 14 november 2017, § 214.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Detaljplanen är överklagad. Ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 5 mars 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa överklagandet. Klagande har till och med den 26 mars 2018 på sig att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Vid ett eventuellt överklagande begärs prövningstillstånd och ärendet skickas vidare till Mark- och miljööverdomstolen.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades inte och därmed vann detaljplanen laga kraft den 27 mars 2018.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 27 mars 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 883.1 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 981 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Sandbyhov.

Program och gestaltningsprogram för Sandbyhov

Utveckling av Sandbyhov

Utvecklingsarbetet har delats in i tre etapper. Detaljplanen för den första etappen, som omfattar ett äldreboende i Sandbyhovs norra del, Sandbyhov 30 (norra), vann laga kraft 2015. Uppförande av äldreboendet är klart.

Den andra etappen omfattar resterande del av Sandbyhov. Etapp 2 har i sin tur
delats in i två områden som planläggs parallellt. De södra markområdena utgör
etapp 2A, Sandbyhov 30 (södra). Denna detaljplan har vunnit laga kraft den 27 mars 2018, och kan inte längre överklagas. Utbyggnad av södra delen pågår under 2018-2022. Etapp 2B omfattar markområden i Sandbyhovs mitt, Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken). Utveckling av etapp 2B kan påbörjas först efter att nya kommunala gator har byggts ut och byggnad för centrumverksamhet har uppförts i etapp 2A. 

Etapper

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se