Sandbyhov 30 (norra)

Detaljplan för del av fastigheten Sandbyhov 30 (norra) med närområde inom Haga i Norrköping

Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra en utökad byggrätt för vårdboende, centrumändamål och bostäder.

Beslutet vann laga kraft den 10 september 2015.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 847.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 751.9 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 857.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Sandbyhov.

Program för Sandbyhov

Utveckling av Sandbyhov

Utvecklingsarbetet har delats in i tre etapper. Detaljplanen för den första etappen, som omfattar ett äldreboende i Sandbyhovs norra del, Sandbyhov 30 (norra), vann laga kraft 2015. Uppförande av äldreboendet pågår.

Den andra etappen omfattar resterande del av Sandbyhov. Etapp 2 har i sin tur
delats in i två områden som planläggs parallellt. De södra markområdena utgör
etapp 2A, Sandbyhov 30 (södra). Etapp 2B omfattar markområden i Sandbyhovs mitt, Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken). Utveckling av etapp 2B kan ske först efter att etapp 2A har genomförts.

Etapper

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se