Sandbyhov 30 (norra), Haga

Detaljplan för del av fastigheten Sandbyhov 30 (norra) med närområde inom Haga i Norrköping

Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra en utökad byggrätt för vårdboende, centrumändamål och bostäder.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret(nuvarande samhällbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 26 februari 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var 14 november - 9 januari 2015.

Samrådshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 516.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 179.2 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Planen var tillgänglig för granskning under tiden 13 april - 5 maj 2015.

Granskningshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 693.4 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 166.9 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 164.9 kB)

KungörelsePDF (pdf, 67.6 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Ordförande Kikki Liljeblad (S) i stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 25 juni 2015 på delegation enligt beslut i stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden den 16 juni 2015, § 148.

Sakägare har skickat in ett överklagande till kommunen. Det kom in efter överklagandetidens slut. Därför har kommunen tagit ett avvisningsbeslut om överklagandet. Det innebär att kommunen inte godkänner överklagandet. Avvisningsbeslutet överklagades inte.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneirngsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 10 september 2015.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 4.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 847.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 751.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 857.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Sandbyhov.

Program för Sandbyhov

Utveckling av Sandbyhov

Utvecklingsarbetet har delats in i tre etapper. Detaljplanen för den första etappen, som omfattar ett äldreboende i Sandbyhovs norra del, Sandbyhov 30 (norra), vann laga kraft 2015. Uppförande av äldreboendet pågår.

Den andra etappen omfattar resterande del av Sandbyhov. Etapp 2 har i sin tur
delats in i två områden som planläggs parallellt. De södra markområdena utgör
etapp 2A, Sandbyhov 30 (södra). Denna detaljplan har vunnit laga kraft den 27 mars 2018. Utbyggnad av södra delen pågår under 2018-2022. Etapp 2B omfattar markområden i Sandbyhovs mitt, Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken). Utveckling av etapp 2B kan påbörjas först efter att nya kommunala gator har byggts ut och byggnad för centrumverksamhet har uppförts i etapp 2A.

Etapper

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se