Saltängen 1:1, Saltängen

Detaljplan för del av Saltängen 1:1 (hotell, kontor, butiker, bostäder) med närområde inom Saltängen i Norrköping

En upplyst byggnad står placerad vid en gata med spårvagnsspår. 

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av hotell/kontor och bostäder. I det ingår att föreslå bebyggelsestruktur och markanvändning samt karaktär på gator och allmän platsmark.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 8 maj 2012 § 90, antagit detaljplan för del av Saltängen 1:1 med närområde (hotell, kontor, butiker, bostäder) inom Saltängen i Norrköping.

Beslutet har vunnit laga kraft den 11 juni 2012.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta detaljplanering.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)

IllustrationskartaPDF (pdf, 7.5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.1 MB)
Bilaga till planbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 215.1 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 246.6 kB)

Samrådsredogörelse och utlåtande finns inte upplagda på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen och utlåtandet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.