Rosen, Gamla staden

Detaljplan för kvarteret Rosen med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål, lokaler för centrumverksamhet, handel, kontor och även andra användningsområden som lämpar sig i ett attraktivt och centralt läge och att med ny bebyggelse återställa och läka det avrivna kvarteret i riksintresset Norrköpings innerstad, rutnätsstaden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 1 februari 2011.

Samråd

Samrådstiden var den 28 november 2014 - 15 januari 2015.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 574.9 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.2 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 326.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 322.1 kB)

Ett samråd hölls även den 25 september - 6 november 2012.

Samrådshandlingar 2012:
Plankarta 2012PDF (pdf, 1009.8 kB)
Planbeskrivning 2012PDF (pdf, 1.1 MB)
Genomförandebeskrivning 2012PDF (pdf, 256.1 kB)
Behovsbedömning 2012PDF (pdf, 254.8 kB)

Bearbetning inför utställning
Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 6 mars - 3 april 2017.

Utställningshandlingar:
Plankarta med bestämmelserPDF (pdf, 522.9 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 316.5 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 343.1 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.3 MB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 285.3 kB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 608.5 kB)
KungörelsePDF (pdf, 111.4 kB)

Bearbetning inför antagande

Planförslaget bearbetas inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 12 maj 2020, § 112.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 563.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.8 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 402.5 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 655.2 kB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 280.7 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.8 MB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 569.2 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 2 MB)

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 11 mars 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Sista dag att överklaga mark- och miljödomstolens beslut var den 1 april 2021.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och har skickats över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
Laga kraft

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.