Rönntorp, Lindö

Tillägg till stadsplan "Förslag till stadsplan inom stadsdelen Lindö i Norrköping Rönntorp"

Syftet med ändringen av tillägget till stadsplanen är att tillåta bebyggelse i två våningar där det idag tillåts en våning plus våning med förhöjt väggliv och takkupor.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta tillägget till stadsplanen den 21 april 2015, § 87.

Beslutet vann laga kraft den 29 maj 2015.

Gällande handlingar:
PlanbestämmelserPDF (pdf, 591.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 504.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 697.4 kB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se