Rönntorp, Lindö

Tillägg till stadsplan "Förslag till stadsplan inom stadsdelen Lindö i Norrköping Rönntorp"

Syftet med ändringen av tillägget till stadsplanen är att tillåta bebyggelse i två våningar där det idag tillåts en våning plus våning med förhöjt väggliv och takkupor.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta tillägget till stadsplanen den 21 april 2015, § 87.

Beslutet vann laga kraft den 29 maj 2015.

Gällande handlingar:
PlanbestämmelserPDF (pdf, 591.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 504.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 697.4 kB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se