Risängen 2:3 och Sylten 4:1, Sylten

Detaljplan för del av fastigheterna Risängen 2:3 och Sylten 4:1 med närområde inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny returstation (returpunkt).

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 september 2020.

Samråd

Samrådstiden var den 3 februari - 3 mars 2021.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 473.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 828.9 kB)

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. I april 2021 beräknas förslaget att skickas ut för granskning enligt standardförfarande.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Utredning

Översiktlig trafikutredningPDF (pdf, 773.8 kB)

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.