Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad parkeringsyta för verksamheterna inom fastigheten Citronfjärilen 8.

I samband med antagande av ny detaljplan upphävs strandskyddet för planområdet enligt 7 kap 18c § MB. Särskilt skäl nr 4 åberopas. Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas och fripassage för allmänheten bedöms kunna bibehållas mellan bäcken och planområdet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 februari 2004.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 18 februari - 4 april 2016.

Samrådshandlingar:

PlankartaPDF (pdf, 134.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 319 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 334.4 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Under samrådet har nya, försvårande, uppgifter kommit in. För närvarande finns ingen tidplan för kommande steg då utredningsarbete fortfarande pågår.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.