Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen) inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökad parkeringsyta för verksamheterna inom fastigheten Citronfjärilen 8.

I samband med antagande av ny detaljplan upphävs strandskyddet för planområdet enligt 7 kap 18c § MB. Särskilt skäl nr 4 åberopas. Djur- och växtlivet bedöms inte påverkas och fripassage för allmänheten bedöms kunna bibehållas mellan bäcken och planområdet.

Under samrådet har nya, försvårande, uppgifter kommit in. För närvarande finns ingen tidplan för kommande steg då utredningsarbete fortfarande pågår.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se