Reläet 18 och Adaptern 2, Ingelsta

Detaljplan för fastigheterna Reläet 18 och Adaptern 2 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är en utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 december 2016.

Planarbetet ska inledas med ett program.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se