Reläet 18 och Adaptern 2, Ingelsta

Detaljplan för fastigheterna Reläet 18 och Adaptern 2 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är en utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 december 2016.

Planarbetet ska inledas med ett program.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se