Reläet 18, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökad handelsverksamhet samt möjliggöra centrumverksamhet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 december 2016.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 18 december 2019 - 11 februari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 515.3 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning/Granskning

Granskning pågår under perioden 15 maj - 8 juni 2020. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på tillägget till planförslaget, vilket är upprättat enligt standardförfarande.

Lämna in synpunkter senast den 8 juni 2020.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 641.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 775.6 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 13.1 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 2 MB)
Trafikutredning IngelstaPDF (pdf, 411.2 kB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 16 86

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se