Reläet 18, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är en utökad byggrätt med utökad handelsyta med fler typer av handel även en förbättring av trafikflödet samt en översyn av gångförbindelserna inom området.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 december 2016.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se