Reläet 18, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Reläet 18 inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utökad handelsverksamhet samt möjliggöra centrumverksamhet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 december 2016.

Planarbetet har inletts med Planprogram för del av Ingelsta (område kring Stockholmsvägen) inom Ingelsta i Norrköping.

Samråd

Den 18 december 2019 - 11 februari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 515.3 kB)

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 15 maj - 8 juni 2020.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 641.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 775.6 kB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Utredningar

Markteknisk undersökningsrapportPDF (pdf, 13.1 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 2 MB)
Trafikutredning IngelstaPDF (pdf, 411.2 kB)

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.