RÅSSLA 1:76 (söder om Torsvägen), Krokek

Detaljplan för del av fastigheten RÅSSLA 1:76 söder om Torsvägen med närområde inom Krokek i Norrköping

Solen lyser genom en skog.

Syfte

I Krokek finns idag ett stort behov av nya förskoleplatser. Behovet av seniorboende är också stort då det finns intresse från många Krokeksbor att bo kvar i Krokek när de blir äldre.

Syftet med detaljplanen är att pröva utbyggnad av förskola och bostäder på del av fastigheten Råssla 1:76 med närområde, söder om Torsvägen.

I planområdet ingår även del av fastigheten Råssla 1:76 söder om Borgmästarvägen. Syftet med detaljplanen för detta område är att göra en planändring så att mark avsatt för radhus i gällande plan istället ska kunna bebyggas med friliggande villor och eller parhus.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 10 mars 2010 § 31, antagit detaljplan för del av fastigheten RÅSSLA 1:76 söder om Torsvägen med närområde inom Krokek i Norrköping.

Beslutet vann laga kraft den 27 juli 2010.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta detaljplanering.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 2
601 81 Norrköping