Råssla 1:72 m.fl. (Råsslaskolan-Dragtorpsvägen), Krokek, ändring

Ändring av Förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Råssla 1:72 m.fl. Råsslaskolan-Dragtorpsvägen inom Krokek i Norrköping

Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att möjliggöra byggnation i tre våningar.

Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2018.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 2 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 261.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 422.3 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 311.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se