Råssla 1:225, Krokek

Tillägg till förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Råssla 1:72 m.fl Råsslaskolan-Dragtorpsvägen (Råssla 1:225) inom Krokek i Norrköping

Syftet med tillägg till byggnadsplan är att möjliggöra samma användning som gällande användning men vill öka byggnadshöjden.

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Erik Thorvaldsson, handläggare:
011-15 17 83

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se