Ramnö 1:1, Vikbolandet

Detaljplan för fastigheten Ramnö 1:1 inom Vikbolandet i Norrköping kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användningarna industri/hantverk, handel och fritidsboende.

Den 23 maj 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se