Ramnö 1:1, Vikbolandet

Detaljplan för del av fastigheten Ramnö 1:1 inom Vikbolandet i Norrköpings kommun

Bland några granar går flera elledningar.

Syfte

Planläggningen syftar till att möjliggöra uppförande av transformatorstation för eldistribution.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

3 juni - 3 juli 2014

Samrådsmöte

Samrådsmöte har genomförts i form av att samtal har kunnat bokas med handläggaren.

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 16 juli - 30 juli 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan detaljplanen antogs.

Antagande

Detaljplan för del av fastigheten Ramnö 1:1 inom Vikbolandet i Norrköpings kommun har antagits av stadsplaneringsnämnden den 17 september 2014, § 164, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 26 september 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 oktober 2014.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 458.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 331.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 604.9 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 343.3 kB)

Kontakt