Ramen 10, Hageby

Detaljplan för fastigheten Ramen 10 med närområde inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet inom planområdet. Den tillåtna användningen kommer även innefatta övrig skolverksamhet samt vårdverksamhet.

Beslutet vann laga kraft den 16 mars 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 402.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 546.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 398 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

GeotekniskundersökningPDF (pdf, 2 MB)
Luft- och partikelundersökningPDF (pdf, 19.1 kB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 2.1 MB)
Miljögeotekniskt PMPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se