Ramen 10, Hageby

Detaljplan för fastigheten Ramen 10 med närområde inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet inom planområdet. Den tillåtna användningen kommer även innefatta övrig skolverksamhet samt vårdverksamhet.

Stadsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen
den 13 februari 2018, § 37. Sista dag för överklagande är den 15 mars 2018.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 402.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 6.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 117 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 190.3 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Utredningar

Geoteknisk undersökning
PDF
(pdf, 2 MB)Luft- och partikelundersökningPDF (pdf, 19.1 kB)
PDF
(pdf, 2 MB)TrafikbullerutredningPDF (pdf, 2.1 MB)
PDF
(pdf, 2 MB)Miljögeotekniskt PMPDF (pdf, 1.9 MB)

Kontakt

Malin Hallor, handläggare:
011-15 13 78

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se