Rambodal 1:1, Brånnestad

Detaljplan för fastigheten Rambodal 1:1 med närområde inom Brånnestad i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en fortsatt
bostadsutbyggnad i Brånnestad. Ändrad användning eller säkerställande av
befintlig användning för tomter med befintlig bebyggelse inom planområdet
ska också utredas.

Syftet är därutöver att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av ett varierat
bostadsutbud och verksamheter såsom kontor, handel, bilhallar, lager,
drivmedelsstation. Möjligheter till tomter för offentlig och kommersiell
service såsom skola, förskola, vård och annan centrumbebyggelse ska också
utredas.

I planarbetet ska också ett nytt spårvägsreservat via Brånnestad mot
Söderköping utredas, liksom en flytt av befintliga luftledningar.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 5 november 2006.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var 3 mars – 14 april 2011.

Samrådshandlingar

Plankarta med illustrationPDF (pdf, 958.3 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 8.7 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 376.5 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 385.5 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Utredningsarbete pågår med syfte att utreda förutsättningarna för att gå vidare med del av detaljplanen och möjliggöra huvudsakligen bostäder och andra allmänna nyttigheter.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Övriga handlingar

Trafiksimuleringar Södra BrånnestadPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.