Rambodal 1:1, Brånnestad

Detaljplan för fastigheten Rambodal 1:1 med närområde inom Brånnestad i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en fortsatt
bostadsutbyggnad i Brånnestad. Ändrad användning eller säkerställande av
befintlig användning för tomter med befintlig bebyggelse inom planområdet
ska också utredas.

Syftet är därutöver att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av ett varierat
bostadsutbud och verksamheter såsom kontor, handel, bilhallar, lager,
drivmedelsstation. Möjligheter till tomter för offentlig och kommersiell
service såsom skola, förskola, vård och annan centrumbebyggelse ska också
utredas.

I planarbetet ska också ett nytt spårvägsreservat via Brånnestad mot
Söderköping utredas, liksom en flytt av befintliga luftledningar.

Utredningsarbete pågår med syfte att utreda förutsättningarna för att gå vidare med del av detaljplanen och möjliggöra huvudsakligen bostäder och andra allmänna nyttigheter.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Övriga handlingar

Trafiksimuleringar Södra BrånnestadPDF (pdf, 1.1 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se