Portlåset 2 och del av Hageby 4:2, Hageby

Detaljplan för fastigheterna Portlåset 2 och del av Hageby 4:2 inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Det är viktigt att byggnader får hög arkitektonisk kvalitet och att platsen gestaltas väl. Vidare är syftet att möjliggöra för en vändplan inom parkområdet och säkerställa åtkomst till kvarteret Terrassen.

Planbesked

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 december 2019.

Samråd

Samrådstiden var den 10 juni - 19 augusti 2020.

Platsträff utomhus vid planområdet kunde bokas med ansvarig handläggare den 17 juni och den 12 augusti 2020.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 238.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.8 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 251.5 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9-30 april 2021.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.9 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 248.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 522.4 kB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden vilket beräknas ske i oktober 2021.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.