Polskan 1-4 och Polskan 6-8, Navestad

Detaljplan för fastigheterna Polskan 1-4 och Polskan 6-8 inom Navestad i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering/avstyckning till separata bostadsfastigheter.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se