Polskan 1-4 och Polskan 6-8, Navestad

Detaljplan för fastigheterna Polskan 1-4 och Polskan 6-8 inom Navestad i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelning för att möjliggöra fastighetsreglering/avstyckning till separata bostadsfastigheter.

Planbesked

Den 24 mars 2014 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.