Oxelbergen (kvarteren Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern)

Tillägg till "förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar inom Oxelbergen i Norrköping"

Flygfoto över Oxelbergen med flera hus , vägar och grönska. 

Syfte

Syftet med tillägg till detaljplan är att möjliggöra större komplementbyggnader än de nuvarande 15 m2 som planbestämmelserna medger för bostadsbebyggelsen inom kvarteren Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet och Vimpeln. Syftet är även att möjliggöra komplementbyggnader inom kvarteren Vallen och Åkern.

Detaljplanen behandlas med enkelt planförfarande.

Samråd

3 oktober - 31 oktober 2013

Samrådsmöte

Samtal kan bokas med handläggaren.
Granskning (enkelt planförfarande)
Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 4 - 18 november 2013. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget antogs.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun den 10 december 2013, § 233, antagit Tillägg till "förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar inom Oxelbergen i Norrköping", vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 20 december 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 21 januari 2014.

Om du lider skada av Tillägget till stadsplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 736 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 123.2 kB)

Kontakt