Oxelbergen 1:2, Oxelbergen

Detaljplan för fastigheten Oxelbergen 1:2 med närområde inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning samt utöka byggrätten för att successivt kunna utveckla området. Syftet med detaljplanen är även att öppna upp området genom att skapa bättre entréer och en tydligare struktur med bättre kopplingar till innerstaden och till stadsdelen Oxelbergen.

Granskning pågår under perioden 4-27 december 2017 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 27 december 2017.

Du kan lämna in synpunkter genom e-tjänst, e-post eller brev. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder
att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Så här kan du lämna dina synpunkter:
E-tjänst: minasidor.norrkoping.se/synpunkterplanarbete

E-post: detaljplanering@norrkoping.se

Postadress:
Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
Detaljplanering
601 81 Norrköping

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Gestaltningsprogram (bilaga till planbeskrivning)PDF (pdf, 12 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 102.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 130.8 kB)
KungörelsePDF (pdf, 225.2 kB)

Utredningar:

ParkeringsutredningPDF (pdf, 4 MB)
VibrationsutredningPDF (pdf, 1 MB)
Bullerutredning med bilagorPDF (pdf, 1.7 MB)
Identifiering av översvämningsrisk vid extremregnPDF (pdf, 2.1 MB)
Markmiljöutredning med bilagorPDF (pdf, 4.8 MB)
Kulturutredning Östra stationPDF (pdf, 974.2 kB)
Förprojektering Vikboplan med bilagorPDF (pdf, 1.7 MB)
Fördjupad studie med bostadshusPDF (pdf, 17.2 MB)
PDF
(pdf, 1.7 MB)Fördjupad studie P-norm, BTA och barnperspektivPDF (pdf, 5.3 MB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se