Oxelbergen 1:2, Oxelbergen

Detaljplan för fastigheten Oxelbergen 1:2 med närområde inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning samt utöka byggrätten för att successivt kunna utveckla området. Syftet med detaljplanen är även att öppna upp området genom att skapa bättre entréer och en tydligare struktur med bättre kopplingar till innerstaden och till stadsdelen Oxelbergen.

Beslutet vann laga kraft den 16 maj 2019.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)
Gestaltningsbilaga, bilaga till planbeskrivningPDF (pdf, 12.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 900.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 680.1 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 1 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se