Oxelbergen 1:2, Oxelbergen

Detaljplan för fastigheten Oxelbergen 1:2 med närområde inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning samt utöka byggrätten för att successivt kunna utveckla området. Syftet med detaljplanen är även att öppna upp området genom att skapa bättre entréer och en tydligare struktur med bättre kopplingar till innerstaden och till stadsdelen Oxelbergen.

Planförslaget bearbetas inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se