Oxelbergen 1:2, Oxelbergen

Detaljplan för fastigheten Oxelbergen 1:2 med närområde inom Oxelbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel användning samt utöka byggrätten för att successivt kunna utveckla området. Syftet med detaljplanen är även att öppna upp området genom att skapa bättre entréer och en tydligare struktur med bättre kopplingar till innerstaden och till stadsdelen Oxelbergen.

Samhällsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande den 9 april 2019.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
Gestaltningsbilaga, bilaga till planbeskrivningPDF (pdf, 11.9 MB)
BehovsbedömningenPDF (pdf, 657.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 489.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 728.8 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Kontakt

Azita Taheri, handläggare:
011-15 19 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Tf. gruppledare:
Magnus Gullstrand, 011-15 19 66

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se