Östra Eneby 8:7, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 8:7 med närområde inom Ringstad mo i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för småhus samt park med lekplats för närområdets användning. 

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 september 2007.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

John Bovellan, handläggare:
011-15 19 18

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se