Östra Eneby 3:2 och 3:3, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 3:2 och del av fastigheten Östra Eneby 3:3 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostadstomter för småhusbebyggelse, inklusive avstyckningar av tomter för hus på ofri grund samt omvandling av befintliga fritidsbostäder till permanentbostäder. Syftet är även att möjliggöra uppförande av en förskola, skola och/eller ett vårdboende inom planområdet.

Ytterligare ett syfte är att bevara den lantliga karaktären bland annat genom relativt stora tomter och ett generöst avstånd mellan den nya bostadsbebyggelsen och gatan.

I samband med utvecklingen av området är även syftet att skapa förutsättningar för standardhöjning och utbyggnad av vägar.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se