Östra Eneby 3:2 och 3:3, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 3:2 och del av fastigheten Östra Eneby 3:3 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostadstomter för småhusbebyggelse, inklusive avstyckningar av tomter för hus på ofri grund samt omvandling av befintliga fritidsbostäder till permanentbostäder. Syftet är även att möjliggöra uppförande av en förskola, skola och/eller ett vårdboende inom planområdet.

Ytterligare ett syfte är att bevara den lantliga karaktären bland annat genom relativt stora tomter och ett generöst avstånd mellan den nya bostadsbebyggelsen och gatan.

I samband med utvecklingen av området är även syftet att skapa förutsättningar för standardhöjning och utbyggnad av vägar.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 maj 2012.

Tidigare var förslaget till detaljplan uppdelat på två; detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 3:2 med närområde inom Kvillinge samt detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 3:3 med närområde inom Kvillinge. Stadsplaneringsnämnden beslutade dock, den 21 mars 2017, att sammanföra de båda detaljplanerna till en inför granskning. Orsaken till sammanförandet är att det är en förutsättning för genomförandet av utbyggnaden av gemensam infrastruktur som detaljplanen möjliggör.

Om sammanförandet av de två detaljplanerna inte skulle ske och en av detaljplanerna överklagas och inte vinner laga kraft omöjliggörs utbyggnad av gemensam infrastruktur i form av upprustning av huvudgatorna Ristvägen och Långkärrsvägen. Detsamma gäller för utbyggnad av en separat gång- och cykelväg längs med Ristvägen fram till korsningen med Långkärrsvägen, samt en gångbana längs med Långkärrsvägen fram till Karlslund.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för de båda detaljplanerna, Östra Eneby 3:2 och Östra Eneby 3:3, var den 28 juni - 12 september 2016.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 10 april - 4 maj 2017.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att godkänna detaljplanen den 15 juni 2017. Därefter tog kommunfullmäktige (KF) beslut om att anta detaljplanen den 25 september 2017, § 161.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 4 januari 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå samtliga överklaganden. Klaganden hade till och med den 25 januari 2018 på sig att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Vid ett eventuellt överklagande begärs prövningstillstånd och ärendet skickas vidare till Mark- och miljööverdomstolen.
  • Domen överklagades inte och detaljplanen vann därmed laga kraft den 26 januari 2018.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 26 januari 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 7.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 442.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 4.2 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 3.8 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.