Östra Eneby 3:2 och 3:3, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Östra Eneby 3:2 och del av fastigheten Östra Eneby 3:3 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostadstomter för småhusbebyggelse, inklusive avstyckningar av tomter för hus på ofri grund samt omvandling av befintliga fritidsbostäder till permanentbostäder. Syftet är även att möjliggöra uppförande av en förskola, skola och/eller ett vårdboende inom planområdet.

Ytterligare ett syfte är att bevara den lantliga karaktären bland annat genom relativt stora tomter och ett generöst avstånd mellan den nya bostadsbebyggelsen och gatan.

I samband med utvecklingen av området är även syftet att skapa förutsättningar för standardhöjning och utbyggnad av vägar.

Beslutet vann laga kraft den 26 januari 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 7.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 442.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 4.2 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 3.8 MB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se