Östantill 1:2 och Svalan 3, Östantill

Detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 och fastigheten Svalan 3 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning idrottshall som ska kunna nyttjas dag och kväll.

Planbesked

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.