Östantill 1:2 (Nya Torget), Östantill

Detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att ge torget en ny karaktär genom att tillföra nya byggnader på torgets östra sida.

Beslutet vann laga kraft den 15 januari 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 2.5 MB)

IllustrationskartaPDF (pdf, 1.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 457.9 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 733.5 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 903.1 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 543.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Detaljplaneprogram Östantill 1:2 (Nya Torget)

Kontakt

Linda Gårlin, handläggare:
011-15 79 02

Administratör:
011-15 13 28

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping