Odensåker 4:1, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Odensåker 4:1 med närområde inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Vid sjön Glans södra strand cirka 3 kilometer nordost om Skärblacka finns idag ett befintligt fritidshusområde. I området ska ett gemensamt vatten- och avloppsnät byggas ut. Det gemensamma VA-nätet ska sedan via en överföringsledning anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Skärblacka. I och med detta vill fastighetsägarna i området även kunna omvandla fritidshusen till permanentbostäder med större byggrätter.

Beslutet vann laga kraft den 15 april 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 957.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.4 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 415.8 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 669.3 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 398.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Magnus Gulltrand, handläggare:
011-15 19 66

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se