Norsholms gårdsområde 1:84, Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:84 med närområde, samt upphävande av de gällande
detaljplanerna 0581K-P91/9 och 0581K-P03/9 inom Norsholm i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark och att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden beträffande befintlig villabebyggelse.

Beslutet vann laga kraft den 27 december 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 869.1 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 590 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 756.2 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 653.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

Planteknisk utredning
PDF
(pdf, 12.2 MB)Fastighetsteknisk utredningPDF (pdf, 25 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se