Norsholms gårdsområde 1:84, Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:84 med närområde, samt upphävande av de gällande
detaljplanerna 0581K-P91/9 och 0581K-P03/9 inom Norsholm i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark och att anpassa detaljplanen till rådande förhållanden beträffande befintlig villabebyggelse.

Stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats vidare till mark- och miljödomstolen.

  • Den 3 december 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandet. Ärendet kan nu överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Sista överklagande dag är den 27 december 2018.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Utredningar

Planteknisk utredning
PDF
(pdf, 12.2 MB)Fastighetsteknisk utredningPDF (pdf, 25 MB)

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se