Norsholms gårdsområde 1:171, Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun

Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för 25 nya friliggande hus samt möjliggöra omvandling av de två befintliga fritidshusen inom planområdet till permanentboende. Syftet är också att bredda och höja standarden på Munkebodavägen samt skapa en gång- och cykelväg utmed vägen.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 september 2007.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 29 oktober - 10 december 2014.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 5 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.1 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 1023.8 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 811 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

På grund av att bland annat några exploateringsfrågor återstår att lösas finns ingen tidsplan i nuläget.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för detaljplanen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm

Kontakt

Magnus Gullstrand
planarkitekt
011-15 19 66

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.