Norsholms gårdsområde 1:171, Norsholm

Detaljplan för del av fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun

Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse för 25 nya frilliggande hus samt möjliggöra omvandling av de två befintliga fritidshusen inom planområdet till permanentboende. Syftet är också att bredda och höja standarden på Munkebodavägen samt skapa en gång- och cykelväg utmed vägen.

På grund av att bland annat några exploateringsfrågor återstår att lösas finns ingen tidsplan i nuläget.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Detaljplaneprogram

Som grund för detaljplanen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se