Norsholm ga:4 (allmän platsmark), Norsholm

Ändring av detaljplan för del av gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4 (allmän platsmark) inom gällande detaljplaner: 0581-P88/6, 05-KIM-293, 05-KIM-502, 0581-P94/7, 05-KIM-539 och 0581-89/3, inom Norsholm i Norrköpings kommun. 

 

Syftet med tilläggen till detaljplanerna är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i Norsholm.

Gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4 omfattar vägar och grönområden inom Norsholm och förvaltas av Norsholms vägförening. Denna gemensamhets-anläggning ska upphävas så att vägföreningen kan upplösas. Marken kan då övergå till kommunalt ägande och huvudmannaskap. Detta förutsätter att aktuella detaljplaner ändras när det handlar om bestämmelsen om huvudmannaskapet.

Beslutet vann laga kraft den 13 juli 2018.

Gällande handlingar:
Tillägg till planbestämmelserPDF (pdf, 778.2 kB)
Bilaga till tillägg till planbestämmelser (karta)PDF (pdf, 1.5 MB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)BehovsbedömningPDF (pdf, 378.1 kB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)SamrådsredogörelsePDF (pdf, 430.5 kB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)GranskningsutlåtandePDF (pdf, 440.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Gällande detaljplaner

Plankarta P88/6PDF (pdf, 6 MB)
Handlingar P88/6PDF (pdf, 153.6 kB)
Plankarta P89/3PDF (pdf, 2.5 MB)
Handlingar P89/3PDF (pdf, 66.6 kB)
Plankarta 293PDF (pdf, 1.2 MB)
Handlingar 293PDF (pdf, 81.3 kB)
Plankarta 502PDF (pdf, 5.3 MB)
Handlingar 502PDF (pdf, 131.4 kB)
Plankarta P94/7PDF (pdf, 2.2 MB)
Handlingar P94/7PDF (pdf, 274.9 kB)
Plankarta 539PDF (pdf, 3 MB)
Handlingar 539PDF (pdf, 240.5 kB)

Utredningar

Planteknisk utredningPDF (pdf, 12.2 MB)
Fastighetsrättslig utredningPDF (pdf, 25 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se