Norsholm ga:4 (allmän platsmark), Norsholm

Ändring av detaljplan för del av gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4 (allmän platsmark) inom gällande detaljplaner: 0581-P88/6, 05-KIM-293, 05-KIM-502, 0581-P94/7, 05-KIM-539 och 0581-89/3, inom Norsholm i Norrköpings kommun. 

 

Syftet med tilläggen till detaljplanerna är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i Norsholm.

Gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4 omfattar vägar och grönområden inom Norsholm och förvaltas av Norsholms vägförening. Denna gemensamhetsanläggning ska upphävas så att vägföreningen kan upplösas. Marken kan då övergå till kommunalt ägande och huvudmannaskap. Detta förutsätter att aktuella detaljplaner ändras när det handlar om bestämmelsen om huvudmannaskapet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsplaneringskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 december 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 9 juni - 8 augusti 2016.

Samrådsmöte var den 22 juni 2016.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Ändring av detaljplan var tillgänglig för granskning den 9 april - 2 maj 2018.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta ändringen av detaljplanen den 12 juni 2018, § 147.

Antagandehandlingar:
Tillägg till planbestämmelserPDF (pdf, 125.9 kB)
Bilaga till tillägg till planbestämmelser (karta)PDF (pdf, 1.5 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 86.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 80 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 77 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 juli 2018.

Gällande handlingar:
Tillägg till planbestämmelserPDF (pdf, 778.2 kB)
Bilaga till tillägg till planbestämmelser (karta)PDF (pdf, 1.5 MB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)BehovsbedömningPDF (pdf, 378.1 kB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)SamrådsredogörelsePDF (pdf, 430.5 kB)
PDF
(pdf, 1.5 MB)GranskningsutlåtandePDF (pdf, 440.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Gällande detaljplaner

Plankarta P88/6PDF (pdf, 6 MB)
Handlingar P88/6PDF (pdf, 153.6 kB)
Plankarta P89/3PDF (pdf, 2.5 MB)
Handlingar P89/3PDF (pdf, 66.6 kB)
Plankarta 293PDF (pdf, 1.2 MB)
Handlingar 293PDF (pdf, 81.3 kB)
Plankarta 502PDF (pdf, 5.3 MB)
Handlingar 502PDF (pdf, 131.4 kB)
Plankarta P94/7PDF (pdf, 2.2 MB)
Handlingar P94/7PDF (pdf, 274.9 kB)
Plankarta 539PDF (pdf, 3 MB)
Handlingar 539PDF (pdf, 240.5 kB)

Utredningar

Planteknisk utredningPDF (pdf, 12.2 MB)
Fastighetsrättslig utredningPDF (pdf, 25 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se