Norrköpings-Ingelstad 1:1 (ny huvudgata Stockholmsvägen - Koppargatan), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 med närområde (ny huvudgata Stockholmsvägen - Koppargatan) inom Ingelsta i Norrköping


Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för en ny vägkoppling från Stockholmsvägen och västerut till Koppargatan i höjd med kvarteret Silvret för att öka framkomligheten till området.

Den nya huvudgatan skapar fler alternativa vägar för trafiken att ta sig fram till målpunkterna. Målpunkter i området är både industrier, stormarknader och andra verksamheter. De kommersiella aktörernas intresse ligger främst i att kunder och transporter får en mer direkt infart till området utan att först behöva köra runt hela stadsdelen. Huvuddelen av trafiken till området kommer söderifrån på vardagen medan tillströmningen norrifrån ökar under helger. Här finns även ett kommunalt intresse av att sänka farten i området och att få till en bättre fördelning av trafiken, främst norrifrån.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 september 2012.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 29 mars - 15 maj 2017.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 677.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 119.6 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Vi avvaktar besked från tekniska nämnden (beställaren). Detaljplanearbetet är vilande tillsvidare.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se