Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren) inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för industri.

Beslutet vann laga kraft den 13 juli 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 879.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 945.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 935.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:

011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se