Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren), Ingelsta

Detaljplan för del av fastigheten Norrköpings-Ingelstad 1:1 (del av kvarteret Ledaren) inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för industri.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 mars 2015.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 19 maj - 3 juli 2017.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 4 december 2017 - 8 januari 2018.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 12 juni 2018, § 139.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 juli 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 879.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.4 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 4.9 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 945.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 935.6 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.