Nordantill 1:5 (Laxen), tillägg. Tidigare Mjölnaren, del 2

Tillägg till detaljplan för del av fastigheten Nordantill 1:5 med närområde (Laxen) inom Nordantill i Norrköping

Syftet med tillägg till detaljplan är att införa bestämmelse om att nuvarande tomtindelning upphör att gälla. Detta för att tomtindelningen motverkar genomförandet av gällande detaljplan.

Beslutet vann laga kraft den 15 juli 2016.

Gällande handlingar:

Tillägg till detaljplanPDF (pdf, 780.6 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 434.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping