Mjölnaren, Nordantill

Detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde inom Nordantill i Norrköping (Omvandling av Västgötegatan. bostäder, butiker, hotell, parkeringshus, m.m.)

En vit byggnad med stora glasfönster. 

Syfte

Syftet med planeringen är att i detaljplan pröva en omvandling av de avrivna kvarteren vid Västgötegatan. I det ingår att föreslå bebyggelsestruktur och markanvändning samt karaktären på gator och allmän platsmark.

Utställning

Detaljplanen har varit utställd under tiden 2 juli - 6 augusti 2012.
Ny utställning (tomten Trehörningen)
Tomten Trehörningen har varit utsälld under tiden 19 november - 17 december 2012.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 26 mars 2013, § 50, antagit detaljplan för kvarteret Mjölnaren med närområde (Omvandling av Västgötegatan med bostäder, hotell, butiker, parkeringshus, med mera) inom Nordantill i Norrköping.

OBS! Tomten Laxen (hörnet Bredgatan/Garvaregatan) undantagits från antagandet den 26 mars 2013.

Beslutet har vunnit laga kraft den 22 april 2013.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Länk till detaljplan för kvarteret Mjölnaren del 2

Handlingar med laga kraft

Handlingarnas förstasidor har förtydligats med att "endast del av , se plankarta" har antagits.

PlankartaPDF (pdf, 1.3 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 655.1 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 532.3 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 663.4 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.3 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 556.8 kB)

UtlåtandePDF (pdf, 311.5 kB)

Kontakt