Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill

Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Vidare syftar detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt parkområde och skapa förutsättningar för ett nytt allmänt tillgängligt stråk till och från Kärleksparken.

Planbesked

Den 14 november 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Samråd

Den 27 maj - 8 juli 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 837.2 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning enligt standardförfarande under fjärde kvartalet 2020.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Utredningar

Geoteknisk utredningPDF (pdf, 852.7 kB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 6.2 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 2.7 MB)
PM - ArkeologiPDF (pdf, 1 MB)
PM - DagvattenutredningPDF (pdf, 1 MB)
StadsbyggnadsanalysPDF (pdf, 3.8 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 7.7 MB)
Antikvarisk utredningPDF (pdf, 33.4 MB)

Dialogmöte och informationsmöte

Ett dialogmöte i form av ”öppet hus” var den 28 september 2019 vid Sista Supens uteservering, Västgötegatan 30.

Cirka 150 personer kom förbi under tiden kommunens tjänstepersoner var på plats mellan klockan 10.00-14.00. Besökarna berättade vad de tyckte och hur de upplevde olika förslag av ny bebyggelse med VR-teknik.

Sammanfattning av medborgardialogPDF (pdf, 373.5 kB)
Affisch - Gällande detaljplanPDF (pdf, 40.3 MB)
Affisch - Historisk bebyggelsePDF (pdf, 16.6 MB)
Affisch - UtvecklingsskisserPDF (pdf, 30.6 MB)

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.