Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill

Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping.

Syfte med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av området med en blandning av bostäder, centrumverksamheter och kontor samt med inslag av grönska. Vidare syftar detaljplanen till att ge skydd för kulturhistoriska värden, bekräfta Kärleksparkens status som allmänt tillgängligt parkområde och skapa förutsättningar för ett nytt allmänt tillgängligt stråk till och från Kärleksparken.

Planbesked

Den 14 november 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2019.

Samråd

19 februari - 6 april 2021 är miljökonsekvensbeskrivningen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen.

Detaljplanen skickades ut på samråd den 26 maj 2020 och behandlades då med standardförfarande. Kommunens bedömning var att detaljplanen inte kunde antas ha en betydande miljöpåverkan. I sitt samrådsyttrande meddelar länsstyrelsen om sin bedömning att detaljplanen kan antas ha en betydande miljöpåverkan.

Kommunen har rättat sig efter länsstyrelsens bedömning och tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen. Enligt plan- och bygglagen 5 kapitel 7 § ska ett utökat förfarande tillämpas om planförslaget bland annat kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Därför ändras förfarandet till utökat förfarande.

Miljökonsekvensbeskrivningen skickas nu ut på samråd. En annons om kungörelsen kommer i ortens tidningar. Övriga samrådshandlingar är oförändrade.

På grund av rådande pandemi kommer inte samrådsmöte att hållas. Ta gärna kontakt med ansvarig handläggare vid frågor.

Lämna in synpunkter senast den 6 april 2021.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar på samråd 19 februari - 6 april 2021:
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 9.2 MB)
KungörelsePDF (pdf, 127.4 kB)


Den 27 maj - 8 juli 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar som var på samråd 27 maj - 8 juli 2020:
PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 837.2 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Dialogmöte och informationsmöte

Ett dialogmöte i form av ”öppet hus” var den 28 september 2019 vid Sista Supens uteservering, Västgötegatan 30.

Cirka 150 personer kom förbi under tiden kommunens tjänstepersoner var på plats mellan klockan 10.00-14.00. Besökarna berättade vad de tyckte och hur de upplevde olika förslag av ny bebyggelse med VR-teknik.

Sammanfattning av medborgardialogPDF (pdf, 373.5 kB)
Affisch - Gällande detaljplanPDF (pdf, 40.3 MB)
Affisch - Historisk bebyggelsePDF (pdf, 16.6 MB)
Affisch - UtvecklingsskisserPDF (pdf, 30.6 MB)

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.