Mesen med närområde, Kneippen

Detaljplan för del av kvarteret Mesen med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med planuppdraget är att pröva förutsättningarna för uppförande av ny bebyggelse inom del av kvarteret Mesen och ändra användning av kvarteret Näbben till park.

Beslutet vann laga kraft den 27 januari 2016.

Gällande handlingar:

PlankartaPDF (pdf, 1.1 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.3 MB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 622.9 kB)

GestaltningsprogramPDF (pdf, 1.7 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 685.1 kB)

GranskningsutlåtandePDF (pdf, 504.5 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Detaljplaneprogram: Höken (Hultet), Kneippen

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Administratör:
011-15 13 28

fysiskplanering@norrkoping.se

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering
601 81 Norrköping