Mauritsberg 3:38, Vikbolandet

Tillägg tillhörande detaljplan och fastighetsplan för Mauritsberg 2:11 m. fl. fastigheter i område "KOLONIEN" (Mauritsberg 3:38) inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Ett flygfoto över området där taket av flera byggnader syns.

Syfte

Syftet med Tillägget till detaljplan är att möjliggöra fastighetsbildning.

Detaljplanen har behandlats med enkelt planförfarande.

Samrådstid

5 juni - 7 juli 2014

Samrådsmöte

Samrådsmöte har genomförts i form av att samtal har kunnat bokas med handläggaren.

Granskning (enkelt planförfarande)

Förslaget har varit ute på granskning under 2 veckor, 16 juli - 30 juli 2014. Berörda har då haft chansen att godkänna eller delge kvarstående synpunkter innan tillägget antogs.

Antagande

Tillägg tillhörande detaljplan och fastighetsplan för Mauritsberg 2:11 m. fl. fastigheter i område "KOLONIEN" (Mauritsberg 3:38) inom Östra Husby i Norrköpings kommun har antagits av stadsplaneringsnämnden den 17 september 2014, § 165, vilket efter justering tillkännagivits på kommunens anslagstavla den 26 september 2014.

Beslutet har vunnit laga kraft den 20 oktober 2014.

Om du lider skada av Tillägget till detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (pdf, 1.6 MB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 876.4 kB)

BehovsbedömningPDF (pdf, 574.4 kB)

Granskningsutlåtandet finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av granskningsutlåtandet.

Gällande detaljplan

PlankartaPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt