Mauritsberg 3:1, Östra Husby

Tillägg till detaljplan för en del av Mauritsberg 3:1 med flera inom Östra Husby i Norrköping

Ett fång med gröna träd står på mossig mark och i bakgrunden syns vatten.

Syfte

En begäran har kommit in från fastighetsägaren till Mauritzberg 3:1 om att ändra detaljplan för en del av Mauritzberg 3:1. inom Östra Husby i Norrköpings kommun, fastställd 2006-08-31. Detaljplanen undantogs från detaljplan för Mauritsberg 2:22 m.fl., ändring av denna har gjorts under 2008.

Tillägg till detaljplanen görs med enkelt förfarande.

Laga kraft

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun har i sitt beslut den 1 mars 2011, § 39, antagit tillägg till detaljplan för en del av Mauritsberg 3:1 med flera inom Östra Husby i Norrköpings kommun.

Beslutet har vunnit laga kraft den 1 april 2011.

För mer information kontakta Fysisk planering.

Om du lider skada av detaljplanen kan du ha rätt till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i plan- och bygglagen kapitel 14 och 15.

Handlingar

PlankartaPDF (pdf, 553.6 kB)

PlanbestämmelserPDF (pdf, 144.2 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 137.2 kB)

GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 643.6 kB)

Särskilt utlåtande finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta fysisk planering om ni vill ta del av det.

Kontakt