Marmorbrottet 1:21, Kolmården

Detaljplan för del av fastigheten Marmorbrottet 1:21 inom Kolmården i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av del av parken för en berg- och dalbana, kallad Wildfire. Berg- och dalbanan är redan uppförd efter tidigare utfärdat bygglov (BMN 2014-1585). Bygglovet har efter överklagan upphävts enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen (mål nummer P 6782-15) med skälet att bygglovet bör föregås av detaljplanering där åtgärdens miljöpåverkan och åtgärder för att motverka eventuella negativa effekter kan belysas.

Beslutet vann laga kraft den 19 juni 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 388.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.4 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 965.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 864.2 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredning

Trafik, buller och miljöutredningPDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se