Marmorbrottet 1:21, Kolmården

Detaljplan för del av fastigheten Marmorbrottet 1:21 inom Kolmården i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av del av parken för en berg- och dalbana, kallad Wildfire. Berg- och dalbanan är redan uppförd efter tidigare utfärdat bygglov (BMN 2014-1585). Bygglovet har efter överklagan upphävts enligt dom i Mark- och miljööverdomstolen (mål nummer P 6782-15) med skälet att bygglovet bör föregås av detaljplanering där åtgärdens miljöpåverkan och åtgärder för att motverka eventuella negativa effekter kan belysas.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagat och har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Utredning

Trafik, buller och miljöutredningPDF (pdf, 3.7 MB)

Kontakt

Anita Johansson, handläggare:
011-15 13 27

Processansvariga detaljplanering:
Christian Wintenby, 011-15 19 55
Sani Muric, 011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se