Marielund 1:1, Marielund, Himmelstalund och Borg

Tillägg till flera detaljplaner. Del av fastigheten Marielund med närområde (järnvägstunnel Stockholmsvägen - Klinga) inom Marielund, Himmelstalund och Borg

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av järnvägstunnel från korsningen Stockholmsvägen - Bergslagsgatan till Klinga verksamhetsområde. Tilläggsbestämmelser som reglerar tunnelns utbredning under mark behöver upprättas då en järnvägsplan inte får strida mot gällande detaljplaner enligt lag om byggande av järnväg (1995:1649).

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 25 april 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se