Marby 6:4 och Dagsberg-Unnerstad 1:5, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 och Dagsberg-Unnerstad 1:5 med närområde (Unnerstad) inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga fritidshus till permanentbostäder genom att större byggrätter medges. Planen syftar även till att möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse i form av villor inom planområdet. Antalet nya bostadstomter inom planområdet bör vara mellan omkring 50 till 130 stycken. Den nya bebyggelsen bör anpassas till områdets naturpräglade karaktär, men även sättas i relation till hur byggrätternas storlek kommer att utformas i Marbyområdet för att så långt som möjligt uppnå likartade byggrättsarealer. En tätare bebyggelse exempelvis i form av parhus, kedjehus och radhus ska prövas. Kommunen ska bli huvudman för allmän plats inom planområdet.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 27 januari 2015. Beslut om utökat planområde och syfte togs den 26 januari 2016.

Samråd av detaljplanen med tillhörande gatukostnadsutredning planeras att inledas tidigast första halvåret 2019.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratör:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se