Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja del av planarbetet den 27 januari 2015. Uppdraget ingick då i detaljplanen för Sidus 1:7 och Sidus 6:7.

Den 26 januari 2016 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra en egen detaljplan för området Manhem 2:9.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.