Samrådstiden var den 16 oktober - 27 november 2017.

Samrådshandlingar:
Plankarta med bestämmelser och illustrationPDF (pdf, 349.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 442.8 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.